FORUM

Uwaga! Praca w przestrzeni zamkni?tej!
Uwaga! Praca na wysoko?ci!

odb?dzie si? w ramach

XIX Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpo?arowej BHP
Miejsce wydarzenia: MCK w Katowicach 2 kwietnia 2019

 

Tematyka FORUM b?dzie obejmowa?a zagadnienia zwi?zane z:

  • ogólnymi zasadami dotycz?cymi prac w przestrzeni zamkni?tej i na wysoko?ci
  • prawid?ow? wspó?prac? wózka wid?owego z koszem na wid?ach
  • bezpieczn? eksploatacj? podestów ruchomych
  • prac? wewn?trz zbiorników podlegaj?cych dozorowi technicznemu
  • zagadnienia zwi?zane z prac? na wysoko?ci w praktykach CSRG S.A.
  • dobrymi praktykami zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko?ci
  • bezpieczn? prac? w aspekcie szkolenia pracownika wykonuj?cego prac? na wysoko?ci
  • odpowiednim doborem sprz?tu SOI dla pracownika wykonuj?cego prac? na wysoko?ci i w przestrzeniach zamkni?tych

 

Udzia? w forum odbywa si? po rejestracji.
Zarejestrowani uczestnicy otrzymaj? Certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w FORUM.

HARMONOGRAM FORUM
Uwaga! Praca w przestrzeni zamkni?tej. Uwaga! Praca na wysoko?ci.
2 kwietnia 2019, godz. 11:30 – 15:30, Przestrzeń Forum, Pawilon MCK A

 

PANELE DYSKUSYJNE

WPROWADZENIE
Zagadnienia ogólne zwi?zane z charakterystyk? prac w przestrzeni zamkni?tej i na wysoko?ci – p. Ma?gorzata Kochańska, Doradca Prezesa Zarz?du SEKA S.A. – 30 minut SEKA S.A.
PANEL 1
Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych jako urz?dzeń do pracy na wysoko?ci – mgr in?. Dariusz M?ynarczyk – 30 minut UDT
Wykorzystanie wózków wid?owych do podnoszenia osób – przepisy UDT – mgr in?. Daniel ?ukowski – 30 minut UDT
Bezpieczna praca w zbiornikach podlegaj?cych UDT – mgr in?. Dariusz Kuczka – 30 minut UDT
PANEL 2
Zagadnienia zwi?zane z prac? na wysoko?ci w praktykach CSRG – p. Pawe? Wachowicz – 30 minut. CSRG
PANEL 3
Dobre praktyki – zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko?ci – 20 minut Grupa?TOTEM
Bezpieczna praca – szkolenia pracownika wykonuj?cego prac? na wysoko?ci – 30 minut Grupa?TOTEM
Odpowiedni dobór sprz?tu SOI dla pracownika wykonuj?cego prac? na wysoko?ci i w przestrzeniach zamkni?tych – 30 minut Grupa?TOTEM
Prowadzenie FORUM

Ma?gorzata Kochańska

Ekspertka od zagro?eń psychospo?ecznych, Przewodnicz?ca Komitetu Technicznego Rady Programowej O?rodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB oraz Doradca Prezesa Zarz?du SEKA S.A.
Absolwentka wydzia?u Nauk Politycznych Uniwersytetu Wroc?awskiego, doktorantka Akademii Marynarki Wojennej. Posiada tytu? Master Business Rainer Level Superior w ramach ?cie?ki szkoleniowo-superwizyjnej w O?rodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Przewodnicz?ca Komitetu Technicznego Rady Programowej O?rodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP w CIOP-PIB w Warszawie. Mediator spo?eczny. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo pracy, ergonomia, mediacje spo?eczne, polityka równo?ciowa, komunikacja interpersonalna.

Organizator i Partnerzy

Sprawy organizacyjne:
Marta Gardziewicz-Halczuk
M: + 48 532 463 267
E: mgardziewicz@fairexpo.pl