O Targach

Targi BHP W Katowicach to niepowtarzalna okazja by bezpo?rednio zapozna? si? z nowo?ciami i osi?gni?ciami firm z bran?y bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo?arowej. To równie? ?wietne ?ród?o informacji o najnowszych technologiach i produktach oraz aktualnej sytuacji na rynku. Katowickie Targi BHP to idealne miejsce do przeprowadzenia wielu perspektywicznych rozmów z potencjalnymi partnerami lub klientami.

Dlaczego warto by? na naszych targach? Oto korzy?ci w pigu?ce:

 • pozyskanie nowych klientów,
 • kompilacja bazy danych nowych klientów
 • wzmocnienie kontaktów z klientami
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów i us?ug
 • prezentowanie i promocja produktów
 • bezpo?rednia sprzeda? produktów
 • wzmocnienie wizerunku firmy
 • budowa i umocnienie marki
 • zwi?kszenie zainteresowania mediów innowacyjnymi produktami i us?ugami

Ponadto targi s? idealn? przestrzeni? do:

 • poznania oczekiwań klientów
 • szybkiej informacji zwrotnej o produktach firmy
 • znalezienia lokalnych przedstawicieli i dystrybutorów produktów

(?ród?o: International Association for Exhibition Management)

Dlaczego organizujemy targi?

Mottem naszej firmy jest has?o ?ulepszy? Polsk?”. Poprzez swoje dzia?ania, jako organizatorów targów, tworzymy platform? do kreowania biznesu, co przyczynia si? do zwi?kszenia zainteresowania produktami naszych wystawców, umo?liwia naszym klientom nawi?zanie nowych relacji biznesowych w?ród kontrahentów polskich i zagranicznych, zwi?kszy? obroty, zatrudnienie. Tworzymy miejsce, gdzie spotykaj? si? reprezentanci firm z ofert? z?dziedziny hydrauliki, pneumatyki, sterowania, nap?dów i mechatroniki z ca?ej Europy. Poprzez wspó?prac? z o?rodkami naukowymi, ??czymy wiedz? z?praktyk?, promujemy najnowsze rozwi?zania, pod??amy za nowoczesnymi trendami.

Dla kogo?

Adresatem Targów BHP s? nie tylko wszyscy, dla których bezpieczeństwo pracownika i ograniczanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy jest priorytetem, ale tak?e Ci którzy ju? zrozumieli, ?e w?a?ciwie zorganizowany system BHP przynosi firmie wymierne korzy?ci finansowe. Dlatego od wielu lat s? z nami:

 • profesjonali?ci z bran?y
 • firmy produkcyjne
 • dystrybutorzy sprz?tu
 • firmy szkoleniowe
 • przedstawiciele s?u?b bhp.

Nasze targi s? równie? dla tych, którzy szukaj? innowacyjnych rozwi?zań biznesowych oraz chc? aktywnie i kreatywnie kszta?towa? pozycj? swojej firmy na rynku.

Dlaczego?

Wierzymy, ?e targi BHP 2019 stan? si? platform? edukacji zasad przestrzegania bezpieczeństwa w miejscu pracy.