Ramowy Program Wydarzeń Towarzysz?cych Targom BHP 2019
2-4 kwietnia 2019 KATOWICE Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe
I DZIE? TARGóW 02.04.2019
1. Oficjalne Otwarcie Targów IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
2. Forum:
Uwaga! Praca w przestrzeni zamkni?tej
Uwaga! Prace na wysoko?ci 

Grupa TOTEM,
Urz?d Dozoru Technicznego,
CSRG S.A, SEKA S.A.
IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
4. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
5. Gala Wieczorna IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
II DZIE? TARGóW 03.04.2019
1. Konferencja pt: Doskonalenie standardów BHP w ró?nych ga??ziach przemys?u / gospodarki

Wy?sza Szko?a Zarz?dzania Ochron? Pracy w Katowicach
2. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
3. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
III DZIE? TARGóW 04.04.2019
1. Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo pracy w Polsce w kontek?cie zatrudniania obcokrajowców Koalicja: Bezpieczni w pracy
2. Forum: Innowacyjne rozwi?zania w zakresie ochrony indywidualnej pracownika IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
3. Pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CSRG S.A.
4. Porady w ramach Strefy Eksperckiej IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.

Organizator: IBC Investments sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w: ?Ramowym programie wydarzeń towarzysz?cych Targom BHP 2019 w Katowicach”.