G?ówna tematyka targów
 • Ochrona indywidualna pracowników:
  ochrona s?uchu
  ochrona skóry
  ochrona d?oni
  ochrona g?owy
  ochrona oczu
  ochrona dróg oddechowych
 • Ochrona zbiorowa pracowników
  ochrona przed ha?asem
  ochrona przed wybuchem i substancjami toksycznymi
  ochrona przed promieniowaniem
  ochrona przed pora?eniem pr?dem
  systemy wentylacji i filtracji powietrza
  systemy zabezpieczania maszyn – lockout
  balustrady, pomosty robocze, siatki, rusztowania robocze i ochronne
  zabezpieczenia antypo?lizgowe
 • Odzie? i obuwie ochronne oraz robocze
 • Sprz?t i ?rodki zabezpieczaj?ce przed upadkiem z wysoko?ci
 • ?rodki udzielania pierwszej pomocy
 • Monitoring ?rodowiska pracy
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa
 • Kontrola czasu pracy
 • Sprz?t i ?rodki utrzymania czysto?ci
 • Oznakowanie i instrukcje BHP I PPO?.
 • Sprz?t i urz?dzenia po?arnicze i przeciwpo?arowe, wyposa?enie stra?y po?arniczych
 • Zabezpieczenia przeciwpo?arowe bierne
 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
 • Sprz?t i urz?dzenia ratownictwa, ?rodki transportu, ??czno?ci i sygnalizacji
 • Zabezpieczenia urz?dzeń poddozorowych
 • Firmy szkoleniowe, materia?y szkoleniowe, ?rodki dydaktyczne
 • Wydawnictwa bran?owe
 • Organizacje, instytucje, urz?dy